SZANOWNI RODZICE!

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczniemy tradycyjnie, nauczaniem w szkole.

Szkoła we wszystkich sferach funkcjonowania przygotowała procedury postępowania z zachowaniem reżimu sanitarnego. W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów oraz pracowników wprowadzamy wiele obostrzeń i zasad bezpiecznego funkcjonowania.

Zajęcia prowadzone będą w systemie dwuzmianowym w godzinach od 8.00 do 17.00.

Uczniowie wchodzą do budynku różnymi wejściami według zasady: klasy I-III wejściem od strony boiska apelowego. Klasy IV-VIII wejściem głównym. Przed wejściem uczniowie dezynfekują ręce, mają zakryte usta i nos.

W częściach wspólnych obowiązuje zakrywanie nosa i ust (za wyjątkiem sal lekcyjnych). Obowiązek dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie placówki. Uczniowie przynoszą własne maseczki. Szkoła wyposaży pracowników w przyłbice i maseczki.

Uczniowie klas I-III nie korzystają z szatni. Nie przebierają butów, kurtki wnoszą do sali lekcyjnej i przechowują je zgodnie z wytycznymi wychowawcy. Uczniowie klas IV-VIII nie przebierają obuwia, kurtki zostawiają w szafkach. Korzystanie z szafek wymaga zachowania szczególnej ostrożności oraz stosowania się do procedur, z którymi uczniowie zapoznają się w szkole.

Zespół klasowy przypisany jest do jednej sali lekcyjnej, za wyjątkiem informatyki, wychowania fizycznego, lekcje języków obcych z podziałem na grupy.

Przerwy dla uczniów klas I-III organizuje wychowawca. Uczniowie klas IV-VIII przerwy spędzają na boisku szkolnym zgodnie z opracowanym harmonogramem wyjść. Procedury dotyczące bezpieczeństwa podczas przerw przekażemy uczniom w szkole. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, uczniowie będą przebywać na wyznaczonych poziomach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jeśli będzie to możliwe, nauczyciel spędzi przerwę z zespołem w sali lekcyjnej, a z uczniami wyjdzie w innych godzinach.

Koła zainteresowań oraz inne dodatkowe zajęcia dla uczniów organizowane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Będziemy prowadzić zajęcia rewalidacji indywidualnej, koła zainteresowań, zajęcia specjalistyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Indywidualne formy kształcenia uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczynają się od dnia 02.09.2020r. Za ich organizację odpowiadają wychowawcy.

Wstrzymujemy organizację wycieczek, wyjść do zakładów pracy itp. Wstrzymujemy organizację apeli okolicznościowych oraz wychowawczych.

Odbędzie się ślubowanie klas pierwszych.

Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00. Do świetlicy mogą uczęszczać wyłącznie dzieci rodziców pracujących, z pierwszeństwem dla dzieci służb medycznych, mundurowych, porządkowych oraz gwarantujących zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych.

Biblioteka szkolna pracuje w godzinach od 8.00 do 14.00. Z ogólnej dostępności wyłącza się czytelnię, która staje się w roku szkolnym 2020/2021 salą lekcyjną. Nauczyciele biblioteki organizują pracę wypożyczalni z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Stołówka szkolna będzie funkcjonować od 7.09.2020r. Uczniowie klas I-III będą jedli obiady w czasie lekcji. Uczniowie klas IV-VIII będą jedli obiady na przerwach zgodnie z harmonogramem opracowanym przez kierownika świetlicy. Posiłki będą wydawane z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wszyscy nauczyciele wyznaczą dzień i godzinę indywidualnych dyżurów z rodzicami. Spotkania będą odbywać się w formie hybrydowej.

Zebrania z rodzicami będą organizowane w systemie hybrydowym.

Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby z zewnątrz (np. rodzice). W celu załatwienia sprawy, należy każdorazowo umówić się telefonicznie z sekretarzem szkoły. W związku z procedurami sanitarnymi, osoby wchodzące do budynku będą legitymowane. Muszą stosować się do procedur, które będą wywieszone na drzwiach wejściowych.

Scroll to Top
Przewiń do góry