„I miasto i wioska

To jeden nasz świat! 

I wszędzie, dziecino, 

Twa siostra, twój brat! 

I wszędzie, dziecino, 

Wśród lasów, wśród pól, 

Jak ty czują radość, 

Jak ty czują ból.”

(M. Konopnicka „Nasz świat”)

Przedwojenna Iława (DeutschEylau) była miastem garnizonowym. Stacjonowało w niej ponad 3 tysiące żołnierzy, z czego około 450 oficerów. Kadra dowódcza, mieszkająca w mieście wraz z rodzinami, pilnie potrzebowała nowoczesnego budynku szkoły dla swoich dzieci. Istniejąca w Iławie tak zwana „stara szkoła miejska”, wybudowana na przełomie XIX i XX wieku, była co prawda jedną z większych szkół w Prusach,ale okazała się zbyt ciasna dla powiększającej się liczby uczniów. W końcu lat dwudziestych przystąpiono do budowy nowej. Umiejscowiono ją przy koszarach 35 Pułku Artylerii Polowej (Feldartilerie-Regiment No 35). Jej patronem, podobnie jak koszar, został feldmarszałek Gebhard Leberecht von Blücher. Budowę ukończono w 1931 r. Powstał nowoczesny budynek z doskonałym wyposażeniem, w którym uczyły się dzieci oficerów stacjonujących w Iławie. W ostatnich miesiącach 1944 roku szkoła straciła swój edukacyjny charakter. Do Iławy zbliżały się  działania wojenne, więc uczniów przeniesiono do starej „czerwonej szkoły”, a budynek placówki przeznaczono tymczasowo na szpital dla rannych żołnierzy. Dopiero po roku 1945,w bardzo trudnych warunkach powojennej rzeczywistości, przywrócono budynkowi jego pierwotną rolę.W 1945 roku w budynku zorganizowano gimnazjum, a następnie liceum, które funkcjonowało tu do 1950 roku. W tym czasie odremontowano budynek szkolny przy ul. Sienkiewicza, gdzie od roku szkolnego 1956/57 zaczęło funkcjonować Liceum Ogólnokształcące. Zwolniony budynek przystosowano natomiast do nauki uczniów szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 1956/57 władze miejskie utworzyły 3 obwody szkolne i powstały trzy oddzielne szkoły: nr 1 przy dzisiejszej ul. Kościuszki, nr 2 przy dzisiejszej ul. Andersa i nr 3 przy dzisiejszej ul. Sienkiewicza.

11 lutego 1957 roku nastąpił uroczysty przemarsz uczniów do obecnego budynku i od tej pory rozpoczęła działalność szkoła „Dwójka” zwana dziś „Zieloną Szkołą”. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był Antoni Nehring. Nowo otwarta szkoła liczyła 15 oddziałów. W placówce zorganizowano bibliotekę i świetlicę, gromadzono pomoce naukowe i urządzono pracownie przedmiotowe. Szybko zyskała uznanie rodziców i władz oświatowych. Zaczęto starania o nadanie jej imienia oraz ufundowanie sztandaru. Stało się to 5 czerwca 1966 roku. Wcześniej zdecydowano, że patronką szkoły będzie Maria Konopnicka. Zespołem nauczycieli kierował wtedy Józef Gocyk. Jego kolejnymi następcami byli: Tadeusz Górski, Czesław Kaniecki i Henryk Zabłotny. W dniu dzisiejszym stanowisko dyrektora piastuje Małgorzata Kamińska.

W latach 1977-1983 nastąpił remont kapitalny starego budynku oraz dobudowa nowszej części wraz z salą gimnastyczną. Bryła budynków szkolnych przyjęła obecny kształt i nowoczesne przestrzenne zagospodarowanie. Zwiększono w ten sposób dwukrotnie powierzchnię użytkową budynku.

W latach 1999-2001 przeprowadzono kapitalnyremontsali gimnastycznej przy ul. Asnyka, która była wówczas dodatkową salą gimnastyczną dla uczniów naszej szkoły.

W latach 2004-2006 dokonano modernizacji wielofunkcyjnego boiska sportowego, które otrzymało boisko do gier o sztucznej nawierzchni trawiastej o wymiarach 40 x 45 m oraz bieżnię okólną, bieżnię 60 m i skocznię w dal , także o nawierzchniach z tworzyw syntetycznych.

Od lutego2018 do sierpnia 2019trwały liczne remonty i modernizacje obiektów. Prace obejmowały między innymi: remont sali gimnastycznej, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i parapetów, przystosowanie placówki dla potrzeb osób niepełnosprawnych (platformy, podjazdy), remont sanitariatów, wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł około 5 milionów 250 tysięcy złotych. Jednak przyniósł oszczędności zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz poprawił warunki nauki i pracy.

Przez cały okres istnienia szkoły poprawiano i ulepszano bieżące funkcjonowanie wewnątrzszkolnych pomieszczeń.

Ponad 60 lat działalności szkoły to długi okres czasu, obfitujący w ważne momenty toczącej się rok po roku działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Rozwój, aktywność i podejmowanie w poszczególnych latach czy dekadach przedsięwzięcia zależne były od warunków i możliwości bazowych, ekonomicznych czy środowiskowych.

Jedno jest pewne, że ludziom kierującym szkołą, nauczającym i wychowującym uczniów podczas organizacji życia wewnętrznego  towarzyszyła ogromna chęć i pasja, aby wszystkie zmiany przynosiły  lepsze efekty i sukcesy w pracy z uczniami.

Aktywność dyrekcji i rad pedagogicznych od samego początku powstawania szkoły była bardzo wszechstronna. W pierwszych latach istnienia powoływano do działania organizacje uczniowskie (Samorząd Szkolny, Koło PCK , Szkolne Koło Oszczędności SKO, Spółdzielnie Uczniowską, Szczep ZHP, Koło LOP. Organizowano i upowszechniano działalność biblioteki szkolnej, czytelni, świetlicy, stołówki szkolnej.

Wprowadzono do organizacji pracy szkoły nauczanie dla dzieci wymagających specjalnych metod kształcenia. Już w 1965/66 roku powstały tzw. klasy specjalne. Placówka prowadziła również Filię Szkoły Specjalnej przy Szpitalu Miejskim oraz Studium Zawodowe dla Dorosłych. Dziś pracę z dziećmi niepełnosprawnymi wspieramy licznymi zajęciami terapeutycznymi, rewalidacyjnymi i logopedycznymi. Obecnie w szkole prowadzone są klasy integracyjne, w których odpowiednie wsparcie wśród kolegów i koleżanek znajdują uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Poszerzając i uzupełniając ofertę edukacyjną, od pierwszych lat istnienia placówki, nauczyciele organizowali dla uczniów zdolnych oraz pragnących rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia koła przedmiotowe i zainteresowań. W roku szkolnym 1973/74 powołano eksperymentalne klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego, a później klasy o profilu sportowym.

W roku 1965 powołano Szkolny Klub Sportowy „Zorza”, zaś w 1993/94 powstała Szkoła Tańca Towarzyskiego Marka Bernata. Pierwsze powołane koła to: muzyczne, sportowe, taneczne, chór szkolny, koło teatralne „Pimpuś”, biblioteczne, kukiełkowe „Zielona Gęś”. W kolejnych latach prawie każdy przedmiot poszerzył ofertę o koło przedmiotowe. Powstały i działają koła:   matematyczne, historyczne, plastyczne, przyrodniczo-ekologiczne, j. angielskiego, j. niemieckiego, informatyczne, fizyczne, chemiczne, chór „Zielone Nutki” oraz Klub filmowy „Filmowa Dwójka” i koło teatralne „Cudaki”. O aktywności zajęć pozalekcyjnych świadczą uzyskiwane liczne sukcesy uczniów w postaci:

  • laureatów lub finalistów Przedmiotowych Konkursów Wojewódzkich,
  • wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i w olimpiadach przedmiotowych,
  • liczne medale i puchary zdobywane w miejskich, wojewódzkich i krajowych zawodach sportowych,
  • coroczne uczestnictwo i osiągnięcia w wielu konkursach i projektach (plastyczne, malarskie, ekologiczne, fotograficzne, muzyczne, teatralne, wiedzy o zdrowiu, ruchu drogowym, wiedzy pożarniczej).

Szkoła to nie tylko budynki, pomoce naukowe czy warunki sanitarne, to przede wszystkim ludzie: nauczyciele, rodzice, uczniowie i pracownicy obsługi. To oni wspólnie pracują na dobre imię szkoły.

Obecnie szkoła prowadzi 34 oddziały, w tym 12 oddziałów integracyjnych oraz 5 oddziałów o profilu sportowym. Łącznie w klasach I-VIII uczy się 720 uczniów. Kadra pedagogiczna to 80 nauczycieli oraz 20 pracowników administracji i obsługi.

DYREKTORZY SZKOŁY

1Antoni Nehring1956-1958
2Józef Gocyk1958-1970
3Tadeusz Górski1970-1971
4Czesław Kaniecki1971-1985
5Henryk Zablotny1985-2009
6Małgorzata Kamińska2009

ZASTĘPCY DYREKTORA

1Gertruda Zajączkowska1957-1960
2Zofia Miłoszewska1959-1968
3Alina Górecka1964-1970
4Sabina Kopczyńska1968-1969
5Józef Mikuczyński1969-1975
6Janina Olkowska1971-1975
7Cecylia Piórkowska1975-1983
8Barbara Sawicka1975-1976
9Danuta Nawrot1979-1987
10Bożena Koniar1983-1989
11Krystyna Zychowicz1984-1991
12Wiesława Zakrzewska1999-2001
13Andrzej Gralak1987-2007
14Elżbieta Kozlowska1991-2009
15Maria Wacławska2007-2009
16Marzena Tołkacz2009
17Beata Waruszewska2009

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

1Jarosław Raszkowski1989

SEKRETARIAT SZKOŁY

1Bernadeta Kłosińska
2Jadwiga Mikuczyńska
3Urszula Śliwińska
4Elżbieta Zajączkowska
5Stefania Podolska
6Anna Sikorska
Scroll to Top
Przewiń do góry