WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA W 2020 R. EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA W 2020 R.

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
 5. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić
  do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 3. Podczas egzaminu nie wolno kontaktować się z innymi zdającymi, dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. Należy przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 4. Należy pamiętać o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 5. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 6. Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 7. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 8. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób .
 9. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
  PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
 10. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpi konieczność zwiększenia liczby sal egzaminacyjnych (niektórzy uczniowie będą przypisani do innej sali, np. do 28).
  Wykazy uczniów przystępujących do egzaminu w danych salach zostaną wywieszone
  na tablicy przy wejściu do szkoły.
 11. Numer stolika, przy którym będzie pracować ósmoklasista, losuje dla niego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego.
 12. Podczas egzaminu z matematyki arkusz egzaminacyjny oprócz karty odpowiedzi będzie zawierał również kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych, czyli osiem środkowych stron wyrywanych z arkusza matematyki, na których zdający zapisuje rozwiązania zadań otwartych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Karta rozwiązań zadań egzaminacyjnych jest zawarta wyłącznie w przypadku arkusza standardowego (OMAP-100) egzaminu przeprowadzanego w czerwcu. Arkusze w dostosowanej formie nie zawierają takiej karty, zdający rozwiązują zadania otwarte w zeszycie zadań egzaminacyjnych.
 13. Nie wolno odrywać karty odpowiedzi.
 14. Wyniki egzaminów poznacie i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymacie 31 lipca 2020 r.
 15. Harmonogram egzaminów: 

16 czerwca 2020 r. – 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

VIII a- przychodzi do szkoły o godz. 8.20
VIII b- przychodzi do szkoły o godz. 8.25
VIII c- przychodzi do szkoły o godz. 8.30
VIII d- przychodzi do szkoły o godz. 8.35

17 czerwca 2020 r. – 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki

VIII a- przychodzi do szkoły o godz. 8.20
VIII b- przychodzi do szkoły o godz. 8.25
VIII c- przychodzi do szkoły o godz. 8.30
VIII d- przychodzi do szkoły o godz. 8.35

18 czerwca 2020 r. – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

VIII a- przychodzi do szkoły o godz. 8.20
VIII b- przychodzi do szkoły o godz. 8.25
VIII c- przychodzi do szkoły o godz. 8.30
VIII d- przychodzi do szkoły o godz. 8.35

Po wejściu do szkoły proszę sprawdzić nr sali egzaminacyjnej (tablica przy drzwiach głównych), jeżeli to konieczne, zostawić np. wierzchnie okrycie w  szafce szkolnej i udać się pod wskazaną salę, zachowując odpowiedni odstęp od innych zdających.

 

Przewiń do góry